Deelnemersvoorwaarden Sup Sup Club B.V.

Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met de Sup Sup Club. 

Sup Sup Club: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Sup Sup Club B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013KT) Amsterdam
aan de Zandhoek 22, geregistreerd onder nummer 81205309 bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.

Deelnemersovereenkomst:  De overeenkomst tussen de Sup Sup Club en een Deelnemer. 
Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan de Sup Sup Club zoals 
weergegeven in de Deelnemersovereenkomst. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Sup Sup
Club en iedere Deelnemer.
 
2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van
alle bestuurders van de Sup Sup Club en alle personen die voor de Sup Sup Club werkzaam zijn en/of
door de Sup Sup Club zijn ingeschakeld. 

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. 
 

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en de Sup Sup Club komt tot stand op het
moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de 
Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de 
Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van de Sup Sup Club.
De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform 
artikel 6 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar. In het geval van een zogenaamde
strippenkaart eindigt de Deelnemersovereenkomst automatisch na het gebruik van de laatste strip.
Indien er sprake is van losse verhuur dan eindigt de Deelnemersovereenkomst automatisch na de
periode van verhuur.
 
3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden
vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van de Sup Sup Club en
Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle
andere correspondentie. 

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan de Sup Sup Club aangeeft dat deze wenselijk
zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de
Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan de Sup Sup Club worden verstrekt.
 
3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de 
rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten 
Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met de Sup Sup Club heeft afgesloten, dan
is de Deelnemer – alleen in het geval van een abonnement- gerechtigd om gedurende 14 (zegge:
veertien) dagen na het ondertekenen van de met Sup Sup Club gesloten Deelnemersovereenkomst
te herroepen. 

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan 
ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan Sup Sup Club gedane betalingen retour, tenzij de 
Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van de Sup Sup Club.

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij de Sup Sup Club af te nemen dan
blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden
onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.8 Sup Sup Club heeft het recht deze Deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 
3.9 De minimumleeftijd om zelfstandig een supboard te huren, een strippenkaart te kopen of
abonnement af te sluiten is 18+.
 

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De kosten voor zowel losse verhuur, als een strippenkaart, als het maandelijkse gebruik van de
faciliteiten van de Sup Sup Club dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan de Sup Sup Club te
zijn voldaan. 

4.2 De Deelnemer machtigt - in het geval van een abonnement - de Sup Sup Club door akkoord te
gaan met deze Deelnemersvoorwaarden om de aan Sup Sup Club verschuldigde abonnementskosten
middels automatische incasso af te schrijven. 

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van
een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5. 

4.4 Sup Sup Club behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de 

faciliteiten van de Sup Sup Club, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de
macht van de Sup Sup Club liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet 
worden gerestitueerd. 

4.6 Indien de Sup Sup Club haar faciliteiten niet aan Deelnemer kan aanbieden vanwege een
overheidsbeperking worden betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd.
Abonnementskosten zullen pro rata pas weer worden geïnd vanaf de datum dat de Sup Sup Club
haar faciliteiten weer aan Deelnemer kan aanbieden.
 

Artikel 5 Aanmelding en annulering huur / lessen

5.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan de huur van een supboard of een les aan te melden via
het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding kan niet worden
deelgenomen aan een les of kan er geen supboard worden gehuurd.

 5.2 Deelnemer kan zich in het geval van een abonnement tot uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang
van de huur van een supboard of les nog kosteloos uitschrijven. In het geval van losse huur kan de
Deelnemer zich niet uitschrijven en worden gemaakte kosten niet gerestitueerd.

 5.3 Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 5.2 - in het geval van een abonnement
of strippenkaart - dan brengt Sup Sup Club een bedrag in rekening van vijf euro (€ 5.00) per te laat of
niet geannuleerde les of aanvraag van huur van een supboard. 
 

Artikel 6 Opzegging Deelnemersovereenkomst

6.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst - in het geval van een abonnement - met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand schriftelijk opzeggen. De Sup Sup
Club zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen
veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig
hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met de Sup Sup Club,
bij gebreke waarvan de Sup Sup Club ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig
heeft plaatsgevonden. 

6.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de 
Deelnemersovereenkomst in het geval van een abonnemnet na overleg en overlegging van een
schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 
 
6.3 De Sup Sup Club heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van de Sup Sup Club schuldig maakt aan
ontoelaatbaar gedrag; 
Als de Deelnemer de regels van de Sup Sup Club stelstelmatig overtreedt; of 
Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt
van de Deelnemerskaart van de Deelnemer.

Artikel 7 Risico en Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de faciliteiten van de Sup Sup Club voor activiteiten van welke aard dan ook bij
de Sup Sup Club is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

7.2 Deelnemer accepteert dat suppen, met mogelijke kans op het in (koud) water vallen, mogelijke
risico’s met zich mee brengt zowel voor de Deelnemer zelf als zijn/haar eigendommen. Deelnemer
accepteert en is op de hoogte dat bij de huur of gebruik van een supboard – in het geval van huur –
er geen begeleiding vanuit de Sup Sup Club op de locatie van verhuur aanwezig is. De Deelnemer
vrijwaart de Sup Sup Club van aansprakelijkheid op enige vorm van schade of letsel en accepteert
nadrukkelijk mogelijke gevolgen van het suppen.

7.3 Deelnemer is verplicht – in het geval van een les of evenement - zowel vooraf, tijdens als na
afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke
gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te
verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van
oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

7.4 Zowel de Sup Sup Club als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of 
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of 
derden. 

7.5 De Sup Sup Club en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 

7.6 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Sup Sup Club, 
indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 

7.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden 
evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Sup Sup Club en ieder 
ander van wiens hulp de Sup Sup Club gebruik maakt bij de uitvoering van
de Deelnemersovereenkomst.
 

Artikel 8 Persoonsgegevens en privacy beleid

8.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan de Sup Sup Club verstrekt,
zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres. 

8.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan de Sup Sup Club
toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het
aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken
van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die
gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.
De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door Vondelgym gebeurt conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en haar privacy policy welke is terug te vinden op
www.supsupclub.com

8.3Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan 

de Sup Sup Club ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van de Sup Sup
Club per e-mail en anderszins toe te sturen.
 

Artikel 9 Fotos & video-opnames

Tijdens de verhuur van een supboard en met name in het geval van evenementen of trainingen
kunnen er fotos en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Deelnemer
verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan de Sup Sup Club
ondubbelzinnig toestemming om deze fotos en video-opnames voor genoemde doeleinden te
gebruiken. Op verzoek worden foto’s en video’s altijd z.s.m. verwijderd.
 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 april 2021. 

10.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of 
vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 
De Sup Sup Club en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

10.3 Iedere rechtsverhouding met Sup Sup Club bv wordt beheerst door Nederlands recht. Alle 
geschillen tussen Deelnemer en de Sup Sup Club die naar aanleiding van of in verband met de 
Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Winkelwagen

0
artikelen
Verzendkosten:
€ 0,00

Betalen

Adresgegevens
Contactgegevens

Log in

Onthoud mijWachtwoord kwijt?